اسم چیست؟

اسم کلمه‌ای برای نامگذاری است. اسامی شامل افراد، اشیا، مکانها، حیوانات، ویژگی‌ها و ایده‌ها می‌شوند. اسمها نام چیزهایی هستند که در اطراف ما وجود دارند. همچنین به عنوان فاعل و مفعول جمله هم به کار می‌روند.

اسمها را می‌توان با توجه به ویژگی‌های مختلف به گروه‌های متفاوت دسته‌بندی کرد که برخی از این گروه‌ها عبارتند از:

اسم عام: اسمهایی هستند که دسته مربوط به یک شخص، مکان یا شی را نشان می‌دهند. مثال:

 • sea، child، juice، flower، television، sunshade

اسم خاص: اسم‌هایی هستند که نام خاص یک شخص، مکان و شی را نشان می‌دهند. مثال:

 • Russia, Brad Pitt, Moscow, Delhi, Nokia, Toyota, Tom Sawyer

اسم ذات: این اسامی به چیزهایی که می‌توانند از طریق حواس پنجگانه درک شوند، اشاره دارند. مثال:

 • beach, lion, girl, ship, bottle, rat, bicycle

اسامی انتزاعی: این اسامی به چیزهایی که از طریق حواس پنجگانه قابل درک نیستند اشاره دارند و در واقع به ایده‌ها، مفاهیم یا حالت اشیا اشاره دارند. مثال:

 • sympathy, knowledge, fear, beauty, education

اسامی جمع: اسمهایی هستند که نشان‌دهنده یک گروه می‌باشند. مثال:

 • flock, herd, parliament, team, trio

اسامی قابل شمارش: اسمهایی هستند که با استفاده از اعداد قابل شمارش هستند. مثال:

 • flowers, chairs, teeth, eggs, rabbits, bottles

اسامی غیر قابل شمارش: اسامی هستند که با استفاده از اعداد قابل شمارش نیستند. مثال:

 • sugar, water, knowledge, salt, research

صفت چیست؟

یک صفت کلمه‌ایست که یک اسم را توصیف می‌کند و به سادگی می‌توان آن را یک کلمه توصیف ‌کننده نامید. آنها قبل یا بعد از اسم می‌آیند تا معنایش را توصیف کنند. صفات به همراه اسم می‌آیند تا خصوصیاتی مثل رنگ، اندازه، تعداد و نوع آن را مشخص کنند. این کلمات معنای جمله را واضح‌تر یا دقیق‌تر می‌کنند و به عنوان مثال tall, friendly, small صفت هستند. در مثالهای زیر از این صفات برای توصیف اسم boy استفاده شده است:

 • Tall boy پسر قدبلند
 • Friendly boy پسر خونگرم
 • Small boy پسر کوچک

گاهی اوقات می‌توان از بیش از یک صفت برای توصیف اسم استفاده کرد. استفاده بیشتر از یک اسم به فهرست‌وار کردن صفات معروف است:

 • a small, grey mouse یک موش خاکستری کوچک
 • thick, acrid, poisonous smoke  دود سمی زننده غلیظ

همانطور که در بالا گفته شد، یک صفت را می‌توان قبل و بعد از یک اسم به کار برد. یک صفت وصفی، صفتی است که بلافاصله قبل از اسم می‌آید:

 • He threw out the old clothes. او لباسهای کهنه‌اش را دور انداخت
 • The pretty girl has blue eyes. دختر زیبا چشمان آبی دارد

در مقابل، صفات خبری، صفاتی هستند که پس از اسم به کار برده می‌شوند. صفات خبری همیشه بعد از یک فعل ربطی می‌آیند و فاعل آن فعل ربطی را توصیف می‌کنند:

 • The flowers are blue. گلها آبی هستند
 • She is hungry. او گرسنه است

جدول زیر به شما کمک خواهد کرد تا تفاوت بین صفات وصفی و خبری را تشخیص دهید:

 

The lion is hungry.

شیر گرسنه است

The hungry lion

شیر گرسنه

Her skin feels soft.

پوست او نرم است

Her soft skin

پوست نرم او

The pizza is delicious.

پیتزا خوشمزه است

The delicious pizza

پیتزای خوشمزه

 

همانند اسم، صفات هم می‌توانند به گروه‌های مختلف تقسیم‌بندی شوند. در بخش زیر برخی از این اقسام صفت معرفی شده‌اند:

صفات ملکی: این صفات برای نشان دادن مالکیت به کار برده می‌شوند که عبارتند از my, your, his, her, its, our وtheir .

صفات اشاره: صفاتی هستند که برای چیزهای خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند. this، these، those و that در این دسته قرار دارند.

صفات کمی نامعین: صفاتی هستند که موارد خاص را نشان نمی‌دهند. آنها شکلی از ضمایر نامشخص هستند. برخی از این صفات عبارتند از some, many, none, few وseveral.

علاوه براین، اعداد، رنگها و حروف تعریف (a، an و The) به عنوان صفت در نظر گرفته می‌شوند.